OVER ONS

MISSIE

Onze missie is het vergroten van de cultuurparticipatie van Utrechtse jongeren met een grote afstand tot de reguliere culturele instellingen. Cultuurparticipatie is belangrijk voor alle jongeren: het bevordert de ontwikkeling van een positief zelfbeeld en stimuleert de verbinding met anderen. Cultuurparticipatie door alle jongeren is van belang voor een vitale culturele sector. Het zorgt voor een gezonde aanwas van nieuwe makers en nieuw publiek en daarmee direct en indirect voor artistieke vernieuwing en voor de versterking van de maatschappelijke relevantie van de culturele sector.

25.000+

Bezoekers bij onze events tussen 2013-2017!

VISIE

OM ONZE MISSIE TE VERWEZELIJKEN:

Werken we vanuit het bottom-up principe.

De belevingswereld, behoeftes en ambities van jongeren; van daaruit starten we. Daar voegen we de inhoudelijke visie van onze artistieke experts aan toe om te komen tot een vernieuwend, uitdagend en aantrekkelijk programma van activiteiten en kansen.

Zijn we toegankelijk.

We zijn vindbaar gevestigd in de wijk en werken met een gedreven team, samengesteld uit een mix van jonge peer-educators en ervaren professionals, dat iedereen welkom heet en betrekt.

Bouwen we een community.

We stimuleren samenwerking en uitwisseling tussen jongeren onderling en tussen bewoners en organisaties stedelijk en op wijkniveau. We ontwikkelen duurzame partnerschappen met kunstenaars, culturele instellingen, scholen en wijkorganisaties.

HOOFDDOELSTELLING

We willen Utrechtse jongeren met afstand tot cultuurparticipatie hun creatieve talenten leren ontdekken, ontwikkelen en presente- ren en een brug slaan naar het Utrechtse culturele aanbod. Onze activiteiten zijn daarom gericht op kennismaking, amateurkunst, talentontwikkeling, productie, presentatie en doorstroom van jongeren vanuit de wijk.

Naam en contactgegevens

Stichting Cultuurhuis Kanaleneiland
Peltlaan 172
3527 EC Utrecht
tel. (030) 292 09 80
info@cultuurhuiskanaleneiland.nl

Fiscaal nummer

BTW nummer: 8202.12.003.B.01

Raad van Bestuur

Meneer H. Eliëns

Samenstelling Raad van Toezicht

Margriet Jongerius (vz.)
Chandra Verstappen
Sebastiaan van den Boogaard
Samad Laghmouchi

Beloningsbeleid

De stichting hanteert voor haar beloningsbeleid de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.
De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie onbezoldigd.

Doelstelling

Het bieden van mogelijkheden voor talentontwikkeling van jongeren op het terrein van kunst en cultuur en voorts het verrichten van alle verdere handelingen die in het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Ondernemingsplan 2017-2020
Jaarverslag 2018
Financieel overzicht 2018
0
Events in 2018
0
Deelnames aan workshops in 2018
0
Deelnames oefenruimtes in 2018